Tian Shui, China

Tai Chi

 ​© 2015 Redding Tai Chi