Tian Shui, China

Tai Chi

 ​© 2015-2021 Redding Tai Chi